Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

emdn@emdn.cat

Resultats acadèmics

No avaluem, valorem

Els bons resultats que l’escola obté en les proves externes són gràcies al nostre projecte Avaluem amb B, en què més que avaluar el nostre alumnat el valorem. El nostre model de seguiment de l’evolució i el progrés de l’alumnat està basat en una avaluació formadora, que se centra en els aprenentatges, i no en una avaluació formativa, basada únicament en els resultats. En aquest tipus d’avaluació l’alumnat és conscient del seu procés d’aprenentatge. 

Uns bons resultats

Estem molt satisfets dels resultats acadèmics que obté el nostre alumnat en totes les etapes i en les diferents proves de nivell externes que organitza el departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Estem, però, encara més satisfets de les ganes que els nois i noies posen en cadascuna de les activitats que fem a l’escola, dels valors que demostren, de les emocions que transmeten. Creiem, doncs, en el nostre projecte perquè hem aconseguit que el nostre alumnat:

  • obtingui uns resultats excel·lents de les proves externes
  • demostri uns valors que li permetran desenvolupar-se socialment

Ens fa sentir molt orgullosos saber que tenim uns molt bons estudiants i unes millors persones.

Primària i ESO: avaluació de les competències bàsiques
  • Aquestes proves avaluen, bàsicament, les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final d’aquestes dues etapes.
  • En les proves de 6è de Primària (final de l’etapa de Primària) i en les de 4t d’ESO (final de l’escolaritat obligatòria) el nostre alumnat cada curs destaca en totes les àrees de les quals s’ha d’examinar.
  • L’alumnat de l’escola hi obté uns resultats que ens permeten afirmar que el seu nivell està significativament per sobre de la mitjana de Catalunya i, fins i tot, per sobre dels centres de la mateixa tipologia que el nostre.
Batxillerat: proves PAU
  • El 100% dels alumnes que s’han examinat en les PAU, les proves d’accés a la Universitat, han aprovat, i la nota que han obtingut està per sobre de la mitjana de Catalunya.
  • Els resultats obtinguts per les diferents promocions que han finalitzat el Batxillerat a l’Escola Mare de Déu de Núria indiquen que la majoria dels nostres alumnes han accedit als estudis universitaris en les dues primeres opcions.