Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

emdn@emdn.cat

Aules vives

Aules vives

A més del contingut curricular, a l’escola hem dissenyat un programa d’aules vives, dinàmiques i plenes d’experiències perquè l’alumnat s’involucri en l’aprenentatge i el visqui amb passió.

En les aules vives es desenvolupa un aprenentatge que va més enllà del currículum perquè els i les alumnes aprenguin continguts quotidians, habilitats, destreses i capacitat crítica, que els servirà per a desenvolupar-se en qualsevol àmbit social i laboral. Una aula viva és un estímul per a l’aprenentatge, és una aula de futur que nosaltres hem fet present.

Com ho aconseguim

Aules creatives i vivencials
 • Espais motivadors, plens de sorpreses i coses noves per descobrir.
 • Moments per provocar pensaments i emocions.
 • Aprenentatges connectats amb l’entorn real: aprenem a cuinar, costura, practiquem ioga, fem tele, parlem per la ràdio, esdevenim artistes, juguem a escacs...
 • Entorns personalitzats d’aprenentatge: acompanyament de l’alumnat perquè prengui el control i la gestió del seu propi aprenentatge.
 • Experiències vivencials perquè l’alumnat sigui un agent actiu del seu propi aprenentatge i continuï aprenent al llarg de la vida.
 • Alumnat proactiu, cooperador, amb ganes d’aprendre i de superar reptes.
 • Professorat amb un rol diferent: observador i mediador de l’aprenentatge.
Capacitat manual
 • Oportunitats de fer servir les mans per aprendre, per explorar i per donar forma a les idees.
 • Projectes creatius destinats a obtenir un producte final, que genera la satisfacció d’haver creat una obra pròpia.
 • Estímul del treball autònom i de l’expressió corporal i artística.
 • Desenvolupament conjunt de les diverses intel·ligències.
Entorn comunicatiu

Aprendre a parlar és aprendre a escoltar, a expressar els sentiments i les emocions, a desenvolupar-se socialment i laboralment. El llenguatge oral contribueix al desenvolupament cognitiu de la persona. Un disseny curricular basat en un entorn comunicatiu permet a l’alumnat:

 • Expressar els sentiments i les emocions com una eina de socialització i de desenvolupament personal.
 • Perdre la por de parlar en públic i aprendre tècniques gràcies a l’oratòria, els debats i les exposicions.
 • Interpretar la informació i analitzar-la críticament.
 • Obrir camps d’expressió i augmentar la competència lingüística: fonològic, morfosintàctic, lèxic i semàntic.
Aprenentatge basat en projectes (ABP)

En algunes activitats i treballs partim de la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes, conegut com a ABP: involucrem l’alumnat de manera activa en l’aprenentatge de coneixements i habilitats a través del plantejament d’una pregunta, problema o situació, en definitiva, d'un repte que esdevindrà un producte final.

 • És interdisciplinari i transversal.
 • Estimula la implicació de l’alumnat en el propi procés d’aprenentatge.
 • Contribueix a millorar l’autoestima de l’alumnat i la satisfacció pels objectius assolits.
 • Motiva les ganes d’aprendre i connecta els infants i joves amb la realitat fora de l’escola.
 • Fomenta un clima de col·laboració i de treball conjunt per a l’assoliment d’un objectiu.
 • Desplega al màxim les competències bàsiques.
 • Ajuda a desenvolupar habilitats com l’autonomia, la solució de problemes, la gestió del temps i la comunicació.
Investigació i recerca

A l’escola trobem espais per a la investigació i la recerca, perquè són eines transversals que faciliten la resta d’aprenentatges:

 • Llocs i espais on fer-se preguntes que desperten la motivació i les ganes de saber.
 • Creació d’espais experimentals per resoldre les pròpies preguntes per tal d’aprendre de forma significativa.
 • Recerca col·laborativa, coordinant els esforços en grup per assolir un sol objectiu.
 • Desenvolupament de les destreses relacionades amb la recerca, tals com la capacitat d’anàlisi i la relació entre idees, per saber orientar-se i trobar respostes en un entorn digital.
EMDN 2.0

La tecnologia és una eina de progrés fonamental perquè els infants i joves desenvolupin una bona competència digital. En el marc de les aules vives, posem la tecnologia al servei dels seus objectius per enriquir les seves experiències.

 • Aprenentatges interactius gràcies a les pissarres digitals.
 • Ús d’un gran ventall d’aplicacions educatives específiques per a tot tipus d’aprenentatges, vivències i experiències.
 • Orientació perquè l’alumnat aprofiti al màxim el món digital a l’hora de dur a terme les pròpies idees: com escollir programes, webs i aplicacions, i com fer-los servir.