Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

emdn@emdn.cat

Batxillerat

Ensenyem a desaprendre per tornar a aprendre

En aquesta etapa som conscients que hem d’oferir al nostre alumnat un ensenyament que prepari els joves per als estudis posteriors i el món professional i laboral. El nostre alumnat ha de saber relacionar-se amb altres persones, ha de saber conviure-hi, però també ha d’aprendre a tenir iniciativa i a ser autònoms i exigents amb la seva feina.

Combinem i alternem diferents dinàmiques de treball
 • Els ensenyem a treballar en parella, en equip i en grup-classe perquè han de saber col•laborar i treballar amb altra gent. Algunes de les activitats proposen que un alumne ensenyi a un altre, ja que la millor forma d'aprendre és fent l'esforç d'explicar-ho als altres.
 • Els ensenyem a treballar de forma individual perquè així desenvolupen la seva capacitat d'aprendre i de reflexionar.
Per aconseguir els nostres objectius treballem
 • Amb un professorat que té il·lusió i ganes d’ensenyar.
 • Amb un Batxillerat de 2 anys i un altre de 3 anys per adaptar-nos a cada alumne/a.
 • Amb grups reduïts a les matèries optatives de Batxillerat.
 • Amb tauletes tàctils i la plataforma educativa Google Classroom.
 • Amb aules creatives per a completar la formació acadèmica.
 • Amb Flipped Classroom (classe inversa)... per potenciar a casa l'estudi dels continguts per mitjà de recursos audiovisuals i facilitar i potenciar a l'aula els processos d'adquisició o pràctica.
 • Amb estratègies multinivell:
  • Marquem activitats amb diferents ritmes de temps.
  • Dissenyem una activitat amb diferents nivells de complexitat.
  • Afavorim que l’alumnat amb necessitats educatives específiques tingui el sentiment de pertinença al grup.

Els nostres batxillerats

En aquesta etapa pretenem que els nois i les noies assoleixin el màxim de cultura, maduresa personal i intel·lectual, i que tinguin les eines i estratègies suficients amb vista a seguir el seu camí en els estudis superiors posteriors i el món laboral.

És l’última etapa educativa de l’escola, i atents sempre al nostre lema (Avui la teva il·lusió, demà el teu futur), contribuïm que els nois i noies siguin, el dia de demà, persones felices i preparades en tots els àmbits.

A l’EMDN, oferim totes les modalitats de Batxillerat:

Modalitats Batxillerat de dos i tres anys L'equip docent

Modalitats

En cadascuna de les modalitats, l’alumnat disposa de grups reduïts en les diverses matèries optatives, fet que facilita enormement una metodologia activa, una comunicació entre el professorat i l’alumnat molt propera i un treball molt individualitzat. Un veritable luxe per a l’alumnat i el professorat, que pot treballar molt més l’atenció personalitzada.

Batxillerat de dos i tres anys

Oferim dos tipus de Batxillerat: un de dos anys i un altre de tres anys. Per tal d’evitar possibles decepcions i dificultats, proposem la possibilitat de fer el Batxillerat de tres anys, que permet distribuir les diferents matèries comunes i optatives en tres cursos. Així permetem al nostre alumnat més flexibilitat horària i poder assolir els continguts curriculars amb èxit i obtenir el títol de Batxillerat.

L\'equip docent

Una de les nostres apostes més fermes és la disposició d’un professorat que té il·lusió i passió per la seva professió, allò que nosaltres anomenem docents propassionals, que en tot moment estan al costat de l’alumnat i coordinats pels tutors i tutores. La tutoria segueix esdevenint vital com a acompanyament de l’alumnat, tant pel que fa als aprenentatges com de cara a l’orientació pel futur.

Matèries 3+1

Les matèries 3+1 són espais dins de les matèries de modalitat on els nostres estudiants desenvolupen un aprenentatge que connecta amb realitats quotidianes. La investigació, la recerca o un entorn comunicatiu, entre d’altres, els permet potenciar les habilitats i la capacitat crítica que necessitaran en qualsevol àmbit laboral i social un cop acabin aquesta etapa educativa.

Tenen lloc en les matèries optatives de 1r de batxillerat. D’aquesta manera l’alumnat fa tres hores d’aprenentatge curricular i una hora un contingut aplicable a la realitat quotidiana.

Ciència i medi ambient

La ciència és molt més que estudiar processos biològics o estudiar la cèl·lula. Quins són els límits de la ciència? Els recursos són limitats? Com es decideix qui té dret a l'accés dels mateixos? Què implica tenir un país amb salut pública i accessible a tothom? Aquestes i moltes més preguntes es plantegen a la matèria de Ciència i medi ambient, on pensar i elaborar una opinió pròpia serà la clau per treballar-la.

3 h de Biologia + 1 h de Ciència i medi ambient

Astronomia

En aquesta matèria es pretén que l'alumnat tingui una visió general de l'univers i en concret del nostre sistema solar. A través de dades, vídeos, textos... explorem les característiques dels diferents astres, buscant patrons, curiositats i altres informacions que puguin oferir una visió més àmplia del nostre univers.

3 h de Física + 1 h d’Astronomia

Grec

Conèixer la cultura grega, la seva mitologia, història, pensadors o artistes i els primers rudiments de la llengua per entendre la seva influència en la cultura occidental és l’objetiu d’aquesta matèria.

3 h de Llatí + 1 h de Grec

Economia avui

Es tracten temes actuals de l'economia i la societat llegint notícies de premsa actuals, veient vídeos sobre alguna temàtica econòmica actual o parlant de temes que afecten la nostra vida des de l'àmbit econòmic i social.

3 h d’Economia + 1 h d’Ecomonia avui

Gestió bancària

Els i les alumnes aprenen en què consisteixen les transaccions habituals dels ciutadans amb les entitats bancàries, per tal de saber-se desenvolupar amb seguretat, domini i competència en aquest àmbit.

3 h de Matemàtiques de Ciències Socials + 1 h de Gestió bancària

Sociologia

La sociologia ens permet comprendre amb més profunditat i precisió com les decisions preses, les configuracions socials i les formes de fer que tenim ens constitueixen com a subjectes. La tasca de qui es dedica a la sociologia és trobar l'estranyesa en allò normal, és a dir, esbrinar com moltes de les formes que tenim de pensar i de comportar-nos no tenen tant a veure amb les decisions que hem pres sinó més aviat amb l'entorn i el context que ens ha tocat viure.

3 h d’Història contemporània + 1 h de Sociologia

Espai i disseny

En aquesta matèria es realitzen projectes de caire totalment pràctic, relacionats amb el dibuix tècnic, l’espai i la construcció de peces tridimensionals relacionades amb l’art, el disseny i l’arquitectura. Es potencien les habilitats manuals i la destresa mental per solucionar diferents problemes que la tridimensionalitat ofereix.

3 h de Dibuix tècnic + 1 h d’Espai i disseny

Experimentació material

Matèria relacionada amb el dibuix artístic i en la qual es realitzen diferents exercicis treballant amb tècniques molt variades de l'àmbit artístic. El més important dels exercicis és l’experimentació amb els materials i l’aprenentatge de tècniques diverses de l’àmbit graficoplàstic.

3 h de Dibuix artístic + 1 h d’Experimentació material

Projecte de comunicació

El Projecte de comunicació és a l’Escola Mare de Déu de Núria un eix central i transversal a totes les etapes. A l’etapa del batxillerat es treballa en diferents eixos per tal que l'alumnat adquireixi les competències pròpies de les dimensions de la llengua tan necessàries en tots els àmbits de la nostra societat.

Els debats, les interaccions orals, les presentacions orals, l’anàlisi de l’actualitat a partir de notícies o l’escriptura d’articles són tan sols algunes de les activitats que es duen a terme en el projecte de comunicació.

Per què

Viure en la societat actual requereix el domini de la comunicació tant oral com escrita. Les persones que no tenen la capacitat d’expressar-se d’una manera coherent i fluida veuen reduïdes considerablement les seves opcions professionals i poden tenir dificultats amb les relacions socials. En aquesta última etapa continua sent important potenciar la capacitat d’entendre i transmetre.

Com ho fem?
 • Ús sistemàtic de la llengua oral per ser capaç de defensar-se tant en la vida quotidiana com en la vida professional.
 • Potenciació de l’expressió oral en cadascuna de les matèries curriculars.
 • Activitats que formen part de les activitats per treballarla comunicació oral: els debats, les exposicions, les lectures dramatitzades, la lectura de poemes, les
 • improvisacions teatrals, la recreació de situacions quotidianes, etc.

Projecte Thinkin' a Batxillerat

Estudiar anglès sense arribar a parlar-lo ni entendre’l amb un cert nivell? A l’Escola Mare de Déu de Núria volem evitar que el nostre alumnat tan sols en sàpiga la gramàtica.

El projecte Thinkin’ neix de la necessitat de proveir el nostre alumnat de les millors eines per al seu futur. Una de les eines més importants és saber-se comunicar en llengua anglesa per a desenvolupar-se socialment i professionalment.

Objectius:

 • Ser capaç de comprendre una gran varietat de textos més complexos i amb cert grau d’exigència.
 • Saber fer ús de l’idioma de forma efectiva en funció de la finalitat (social, acadèmica i professional)
 • Elaboració de textos clars i estructurats mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització o cohesió del text.

Educació emocional

A més dels continguts de les assignatures, l’escola és responsable de fer arribar a tot l’alumnat una sèrie de conceptes i valors, com la justícia, la veritat, l’amistat o la llibertat, que són indispensables per a desenvolupar una educació emocional de qualitat. Completem el projecte d’educació emocional proporcionant a l’alumnat una educació afectiva i sexual completa, respectuosa i que l’ajuda a desenvolupar-se de forma sana, conscient i madura.

Filosofia 3/18

Posem en pràctica el projecte FILOSOFIA 3/18, un currículum complet i sistemàtic que permet filosofar dels 3 als 18 anys. Així, s’obre un espai per a la reflexió, el sentit crític i la capacitat d’aplicar la raó, que acompanyen a tot l’alumnat des del principi. Els més petits treballen fonamentalment a partir de jocs i contes, i a totes les etapes educatives el projecte es desenvolupa per mitjà de lectures i diàlegs filosòfics.

Batxillerat dual

Amb l’objectiu de potenciar el multilingüisme i preparar l’alumnat per al món del segle XXI, hem signat un conveni amb Academica Corporation ­una institució escolar i educativa nord-americana-, per mitjà del qual l’alumnat que ho vulgui pugui obtenir una doble titulació de batxillerat espanyol i nord-americà.

Característiques
 • Pot accedir-hi l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat.
 • Es realitza online i tan sols es parla anglès.
 • L’alumnat està matriculat a l’escola i simultàniament en un High School als EUA.
 • El professorat de l’escola estatunidenca es connecta per Skype i parla amb l’alumnat en unes dates concretes.
 • L’alumnat ha de cursar un nombre determinat de crèdits nord-americans.
 • La doble titulació de batxillerat obre les portes a la possibilitat d’estudiar en una universitat nord-americana.
Objectius

Amb aquest programa es prepara l’alumnat per adquirir els millors nivells de competència d’acord amb tres objectius:

 • Immersió lingüística, en un entorn d’estudi i treball
 • Immersió tecnològica: 100% online, professorat, plataforma, eines, comunicacions, etc.
 • Immersió personal en la gestió, l’esforç, la responsabilitat, l’organització i la maduresa

Seminaris

En el marc dels programes i currículums de batxillerat, oferim a l’alumnat d’aquesta etapa educativa un seguit de seminaris de temes relacionats amb les ciències, les humanitats i les arts. Al llarg del curs, proposem a l’alumnat tant de 1r com de 2n una àmplia oferta de continguts que li permeti despertar l’interès per temes i matèries d’actualitat i de coneixement divers.

Objectius

Els seminaris tenen com a objectiu completar la formació acadèmica de l’alumnat de batxillerat i preparar-lo d’una manera integral tant per als estudis universitaris i de cicles formatius de grau superior com per al mercat laboral. La nostra voluntat és que l’alumnat quan acabi aquesta etapa educativa tingui una bona preparació cultural i sàpiga desenvolupar-se d’una manera pràctica i amb garanties tant en els estudis posteriors com en el repte professional.

Els nostres seminaris

Com sortir a la muntanya i gaudir-ne

Anar a la muntanya requereix una preparació més gran del que es pot pensar. Aquest taller té com a objectiu l’elaboració d’una guia bàsica per poder anar a la muntanya de forma segura, responsable i respectuosa amb el medi ambient.

Criptomonedes, el futur és aquí

Bitcoin, Ethereum, Cardano .. són noms que potser a dia d'avui heu sentit de manera residual, quasi de casualitat, però el seu poder i la seva acceptació son cada vegada més grans. El seminari "Criptomonedes, el futur és aquí?" és una aproximació per entendre com unes monedes virtuals poden convertir-se en la nova manera de consumir dins el sistema capitalista.

El control del desig: estratègies de dominació

En aquest seminari es fa un recorregut per l’oferta cultural de Barcelona i s’analitza com s’ha anat transformant per tal de competir amb els centres comercials. Veurem com a partir de diverses estratègies comercials ens aboquen al consum.

D'Aquil·les a "Los Mercenarios": La figura de l'heroi

Si us agraden els herois d’acció del cinema, aquest és el vostre seminari. S’hi analitzen les seves característiques arquetípiques: què mou un home de carrer a agafar les armes, com entén la justícia, per què es revenja, on queda l’amor, és valent o temerari... I com aquestes característiques deriven dels herois literaris clàssics (Aquil·les, Ulisses, Hèrcules...).

Ecologia de gènere

Sabeu realment què vol dir sostenibilitat, una paraula molt present en la nostra societat? En aquest seminari entendrem aquest concepte des d’una perspectiva de gènere per analitzar les desigualtats entre persones en aquest terreny, i es donaran eines per evitar que es reprodueixin rols i estereotips de gènere.

Els amos del món

Corre com una llegenda urbana sobre que hi ha uns grups de pressió a escala mundial que dominen aspectes cabdals de l’economia i la societat des de temps immemorables. És cert això? En aquest seminari ens endinsarem en el món de la maçoneria i els Illuminati, i intentarem respondre a les qüestions prèviament plantejades.

Enigmística: El misteri de les paraules

Els mots amaguen misteris, significats, laberints verbals, es poden llegir escurçats o capgirats, del dret o del revés, de dalt a baix o en sentit invers, són sonors o apagats, simples o enrevessats. En aquest seminari ens endinsem en el món dels jocs lingüístics i ens deixem endur pel laberint de les paraules. En pocs mots, ens convertim en investigadors de l’enigmística, l’art d’endevinar enigmes relacionats amb la llengua.

Estimem bé?

Totes les persones necessitem estimar i, tanmateix, poques vegades ens preguntem de quina manera ho fem i si hi ha maneres millors i pitjors. Iris Murdoch, una escriptora i filòsofa poc coneguda al nostre país, ha defensat que la majoria de vegades estimem malament i que podríem millorar molt la nostra vida si ens hi esforcem una mica. Voleu conèixer a fons les idees interessants d’aquesta autora i discutir si les podem aplicar en el nostre dia a dia?

Fem un rènting?

Comprar, llogar, fer un leasing o un rènting són conceptes que sentim constantment en la societat actual. Però quines són les diferències? Com sé el que més m’interessa? En aquest seminari ho esbrinem!

Gestió dels espais naturals

Establir unes àrees protegides és necessari per garantir la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural. En aquest seminari coneixem com és el territori a Catalunya i quines figures de protecció existeixen a fi d’obtenir el màxim benefici dels espais naturals i alhora preservar-los. Així mateix, analitzem alguns projectes i controvèrsies que es presenten en aquestes entorns. Cuidem l’entorn!

L’art d’escoltar

Escoltem o sentim quan ens parlen, quan sona la música, els sons de la natura o els sorolls de la ciutat? En aquest seminari ens endinsarem en els mecanismes de l'escolta atenta, les diferències entre escoltar i sentir i les estratègies i eines que ens poden ser útils per aplicar l'un o l'altre en el nostre dia a dia.

Les dones  d’Hayao Miyazaki (studio ghibli)

En aquest seminari farem un recorregut per la filmografia del gran Hayao Miyazaki (mestre de l’animació japonesa de l’Studio Ghibli) i veurem com, en contraposició amb les pel•lícules d’animació de Disney, Miyazaki ens presenta un patró més igualitari i empoderat dels seus personatges femenins.

Mindfulness

El mindfulness és l’actitud d’estar present, de posar atenció al moment present amb interès i suspenent els judicis amablement. No t’ha passat que sovint mentre estàs fent una cosa estàs pensant en una altra? De vegades, això ens pot ajudar, però si ho fem massa sovint té conseqüències negatives sobre la nostra salut. És per aquest motiu que en aquest seminari fem una pausa per ajudar a tornar a connectar-nos amb el nostre cos i amb el que sentim.

Música i moments

En aquest taller es vol reflexionar i debatre sobre la música, nosaltres i el nostre dia a dia. En quins moments escoltem música i de quin tipus? Escoltem diferents músiques depenent de les tasques que fem? Per què ens emocionen algunes músiques i cançons? Quins són alguns dels paràmetres musicals que poden propiciar certes emocions? Amb les músiques que els alumnes porten i que són especials per a ells comentem tots aquests aspectes.

Nutrició i salut

El seminari de nutrició i salut pretén acostar a tothom les idees bàsiques per mantenir una alimentació equilibrada i saludable. També té com a objectiu indagar i elaborar una dieta especialment dissenyada per tal de poder millorar el rendiment escolar. Menja d’una manera sana i viuràs millor.

Oratòria

"L'habilitat d'exposar una idea és tan important com la idea en si mateixa", va dir Aristòtil. El "Yes, we can", d'Obama, o el "I have a dream", de Martín Luther King, han tingut un impacte global que diu molt de la importància de mesurar les paraules o de saber escollir el missatge per al moment precís. En aquest seminari descobrim les qualitats que comparteixen els i que els fan obtenir bons resultats.

Pensant des de l'ombra

Aquest taller té un objectiu clar: introduir l’alumnat al pensament i trajectòria de grans filòsofes de la història. Es fa un recorregut per encendre el llum i salvar de l'oblit les grans pensadores de la història. Sabíeu que des de l'antiguitat fins als nostres dies moltes dones s'han dedicat a la tasca filosòfica i han deixat rere seu una empremta i una influència notables?

Per què Els Simpson fan riure?

En aquest seminari s’analitzen els mecanismes que empren els creadors de la sèrie d’èxit Els Simpson per provocar el nostre riure: quins tipus d’humor s’hi aprecia, com són els seus personatges protagonistes, els cameos dels famosos, la crítica sociopolítica, Springfield com a comunitat...

Programació i creació d'apps

Aprendre les bases de la programació i crear apps és necessari per a alguns àmbits laborals. I això és el que es fa en aquest seminari a la vegada que s’ensenya a raonar de manera algorítmica. Som al món del pensament computacional (computational thinking), que d’aquí un temps esdevindrà una habilitat fonamental utilitzada per tothom.

Psicologia criminal

Els psicòlegs criminalistes són els encarregats d’estudiar la personalitat del criminal, és a dir, tant de determinar els factors que els han portat a la conducta delictiva com de considerar quin és el tractament més adequat que se’ls pot donar. Per posar-se en la ment del criminal i entendre-la tenen en compte, per una banda, factor genètics i biològics i, per l’altra, l’estudi de l’entorn del subjecte i del seu desenvolupament. En aquest seminari farem de psicòlegs criminalistes tot partint d’alguns casos molt coneguts en la història de la criminalística.

Qualitats per a l'èxit

L'actitud és la predisposició dels éssers humans a tenir certs comportaments o conductes diverses davant les diferents situacions. Cada vegada més, el món laboral busca persones no únicament amb coneixements i experiència, sinó amb una actitud innovadora, positiva i motivadora. Voleu saber com aconseguir-ho?

Robòtica

Programar moviments i rutines d'un robot amb peces de LEGO és sensacional. Per aquesta raó en aquest taller, a partir de reptes i una programació molt visual i intuïtiva, l’alumnat amb sensors i servomotors és capaç de donar solucions a un robot per superar obstacles. Els robots no pertanyen únicament a la ciència-ficció, sinó a les matemàtiques i la física. Us hi atreviu?

Simbologia: Llenguatge i comunicació no verbal

Des del jeroglífic egipci fins a les emoticones, totes les cultures i civilitzacions han utilitzat elements identificadors de comunicació. Aquestes representacions gràfiques d’una idea acceptades per un grup social amb la interculturalitat s’han internacionalitzat, reinterpretat i incorporat a la cultura pròpia. Quin significat tenen? Quina interpretació en fem?

Tips per la felicitat

Ser feliç és l’objectiu de vida. És per això que en aquest taller investiguem quines són aquelles petites accions que estan a les nostres mans i ens aporten benestar.

Vols ser un bon corrector de textos?

Corregir és entretingut. T’has d’introduir en la ment de l’escriptor o escriptora per saber què volia dir quan va escriure el text, has de saber què corregir i què no ―no et pots passar ni quedar curt―, has de conèixer les eines de què disposes a la xarxa per fer una bona correcció ―un corrector o correctora no ho sap pas tot! ―, has de tenir una mica d’intuïció i gaudir de la lectura... En definitiva, en aquest taller ens introduïm en el poc conegut món de la correcció a partir de textos divertits i interessants.

L’escola i l'empresa

És molt important, en els moments actuals, que s’estableixi una relació entre el món educatiu i el món empresarial. Un dels objectius del batxillerat és, per aquest motiu, facilitar la relació entre l’escola i l’empresa, és a dir, millorar la capacitat emprenedora i d’iniciativa del nostre alumnat amb vista a un futur laboral.

Què permet el nostre projecte?
 • Fomentar el coneixement que anomenem utilitzable, un coneixement que sigui realment pràctic i útil per a desenvolupar-se socialment i professionalment.
 • Implicar les empreses en l’educació, per tal que l’alumnat adquireixi uns continguts i unes estratègies vinculades al món laboral.
 • Preparar l’alumnat per a un món laboral en continu canvi. Cal que estigui al dia d’allò que passa en el món de les empreses i del paper que aquestes tenen actualment en la societat.
 • Establir un model d’estudis tranversal que se centri en la creativitat i la innovació, dos aspectes que treballem des que els nois i noies són molt joves.
Com?

Per poder assolir els objectius esmentats hem procurat en tot moment que el projecte que tenim plantejat sigui eminentment vivencial, i que ajudi els estudiants a veure i viure d’una manera diferent a l’habitual aspectes del món de l’empresa. Per això el projecte presenta les activitats i programes següents:

 • El projecte Barcelona Activa, que té com a objectiu assolir uns coneixements teòrics i pràctics tan necessaris avui dia per a triomfar en el món laboral.
 • Xerrades de famílies emprenedores que han muntat la seva empresa i que visiten l’escola.

Revisors i revisores de la "Revista de Neuroeducació"

L'alumnat de Biologia de l'etapa del batxillerat de l'escola col·labora amb la Revista de Neuroeducació, de la Universitat de Barcelona. Científics de la Càtedra de Neurocomunicació d’aquesta universitat, coneixedors del nostre enfocament respecte de l’assignatura de biologia de batxillerat, ens han demanat que alumnat de la nostra escola revisi articles de la secció "Nòmades de la neurociència" de la revista per a la seva posterior divulgació.

D'aquesta manera, l'alumnat de Biologia de batxillerat fa una avaluació crítica dels articles perquè els científics els puguin adreçar d’una manera eficient a un públic adolescent.