Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

emdn@emdn.cat

Educació Secundària

El coneixement ja no s'aprèn, s'actualitza

En aquesta  etapa estem atents als canvis que comporta l’adolescència i vetllem per el seu benestar emocional tan important i necessari pels aprenentatges. És per això que el nostre ensenyament té com a objectiu la motivació de l’alumnat de manera que els nois i noies estiguin preparats per als estudis posteriors i el món professional i laboral. El nostre alumnat sap relacionar-se amb altres persones i conviure-hi, però també té iniciativa i és autònom amb la seva feina.

Combinem i alternem diferents dinàmiques de treball
 • Els ensenyem a treballar en parella, en equip i en grup-classe perquè han de saber col•laborar i treballar amb altra gent. Algunes de les activitats proposen que un alumne ensenyi a un altre, ja que la millor forma d'aprendre és fent l'esforç d'explicar-ho als altres.
 • Els ensenyem a treballar de forma individual perquè així desenvolupen la seva capacitat d'aprendre i de reflexionar.
Un plantejament pedagògic diferent

Tenim clar que el model educatiu s’ha d’adaptar als nous temps. El nostre tarannà i la nostra manera de treballar ens diferencien d’altres plantejaments pedagògics. Així doncs, el nostre projecte es concreta en:

 • Espai de deures: volem que els deures no siguin una càrrega a casa. Per això n’hem canviat la tipología: potenciem la recerca d’informació, la lectura i les tasques que els nens i nenes puguin fer d’una manera autònoma.
 • Avaluem amb “B”: busquem en l’avaluació una valoració personalitzada i global. L’avaluació continuada a la nostra escola és una realitat.
20’ 40’: modifiquem la metodologia de l’aula. Les nostres classes són eminentment pràctiques i distribuïm el temps perquè siguin poc teòriques.
 • Flipped Classroom: per potenciar a casa l'estudi dels continguts per mitjà de recursos audiovisuals i facilitar i potenciar a l'aula els processos d'adquisició i pràctica.
 • Estratègies multinivell:
  • Marquem activitats amb diferents ritmes de temps.
  • Dissenyem una activitat amb diferents nivells de complexitat.
  • Afavorim que l’alumnat amb necessitats educatives específiques tingui el sentiment de pertinença al grup.
Com aconseguim els nostres objectius
 • Amb una ESO personalitzada i a mida de cada alumne/a.
 • Amb tauletes i la plataforma Google Classroom
 • Amb un professorat que té il·lusió i ganes d’ensenyar.

Aules vives

Des de l'escola apostem per un aprenentatge creatiu i vivencial que complementi el contingut curricular propi de cada etapa.

Les aules vives a l’etapa d’ESO són un complement al contingut curricular i han estat dissenyades per desenvolupar un aprenentatge dinàmic, experiencial i actiu. Permeten potenciar les habilitats i la capacitat  crítica dels estudiants i ajudar-los a desenvolupar-se en qualsevol àmbit social i d'estudis superiors.

Projecte de comunicació

En la nostra societat la comunicació és bàsica en tots els àmbits. És per aquest motiu que el Projecte de comunicació és a l’Escola Mare de Déu de Núria un eix central i transversal a totes les etapes.

Per què?

L’objectiu principal és que l’alumnat adquireixi les competències pròpies de les dimensions de la llengua. El treball de les competències comunicatives a ESO es fa a partir d’un gran ventall de projectes que se centren en comunicacions reals i pràctiques que porten l’alumnat a conèixer les estructures i el funcionament de la llengua a través del seu ús.

Com ho fem?

La representació d’escenes teatrals, els debats públics, les interaccions orals, l’anàlisi de l’actualitat a partir de notícies o l’escriptura d’articles són tan sols algunes de les activitats d’aquests projectes:

 • Comunicació oral
 • Debats
 • Doblatge
 • Teatre en anglès
 • Creativity Lab
 • Junior Report
 • Matèries optatives

Projecte Thinkin' a ESO

Estudiar anglès sense arribar a parlar-lo ni entendre’l amb un cert nivell? A l’Escola Mare de Déu de Núria volem evitar que el nostre alumnat tan sols en sàpiga la gramàtica.

El projecte Thinkin’ neix de la necessitat de proveir el nostre alumnat de les millors eines per al seu futur. La nostra fita és que els infants i joves coneguin la llengua anglesa, en gaudeixin de l’aprenentatge i vegin que és habitual en l’entorn social.

Objectius per a 1r i 2n d’ESO        
 • Adquisició de fluïdesa per a poder comunicar-se amb nadius sense molt d’esforç.
 • Ser capaç de comprendre els punts principals de textos clars i estàndards sobre temes coneguts.
 • Saber-se desenvolupar de forma senzilla en les diferents situacions que poden aparèixer en un viatge, per exemple.
 • Producció de textos senzills i coherents sobre temes familiars o coneguts.
 • Descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions.
 • Ser capaç de justificar breument les seves opinions.
Objectius per a 3r i 4t d’ESO
 • Ser capaç d’entendre les idees principals de textos complexos que tractin sobre temes des de més abstractes als més concrets.
 • Ser capaç de relacionar-se amb nadius amb un cert grau de fluïdesa i naturalitat de forma que la comunicació pugui succeir sense esforç.
 • Produir textos clars i detallats sobre temes variats, així com ser capaç de defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

Llengua Alemanya

L’alemany també té una gran presència a la nostra escola. Ho tenim clar: el fet de conèixer llengües estrangeres ens obre moltes possibilitats de futur. L’alemany és, després de l’anglès, la llengua més utilitzada a la xarxa i al món científic. De cicle superior de Primària a 3r d’ESO, els nostres alumnes estudien alemany. Més enllà de 3r d’ESO, aquells estudiants que ho desitgin poden continuar amb l’estudi d’aquest idioma.

Objectiu principal

Proporcionar a l’alumnat unes bases perquè es puguin expressar en aquesta llengua en diferents situacions de la vida quotidiana i que adquireixi els nivells A1 i A2 del Marc Comú Europeu de Referència.

Objectius generals
 • Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l´ús de l´idioma en l'exercici d´activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d´interès personal.
 • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Educació emocional

Treballem l’educació emocional a l’ESO per millorar el rendiment i la motivació de l’alumnat. D’aquesta manera, fomentem la capacitat de comunicació i de relació amb els altres, l’autocontrol, la confiança amb un mateix, la curiositat i intencionalitat i els comportaments cooperatius. D’altra banda, proporcionem a l’alumnat una educació afectiva i sexual completa, respectuosa i que l’ajuda a desenvolupar-se de forma sana, conscient i madura.

Filosofia 3/18
 • A partir de l’observació d’art o lectures de textos l’alumnat raona i comparteix el seu pensament amb la resta del grup.
 • El projecte disposa de dues novel·les per llegir a l’aula i que permeten el diàleg filosòfic.
 • A primer i segon d’ESO es llegeix una novel·la sobre lògica i a tercer i quart, una sobre ètica.
The knightly virtues

La Universitat de Birmingham té un centre d’investigació, The Jubilee Centre for Character and Virtues, dedicat a la recerca sobre el caràcter, les virtuts i els valors implicats en una vida humana completa i feliç. Aquest centre duu a terme el projecte The Knightly Virtues (les virtuts cavalleresques), que nosaltres apliquem a ESO i complementa el projecte de filosofia. Es parteix d’un conjunt de fragments extrets de la història de la literatura a través dels quals l’alumnat aprèn i interioritza les diverses virtuts necessàries per tal de desenvolupar al màxim les seves capacitats en una vida plena: amor, autodisciplina, honestedat, justícia, valentia, etc.

Espai digital a l'ESO

L’Escola Mare de Déu de Núria ofereix mitjançant la robòtica la possibilitat que l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO explori d’una manera divertida i atractiva les habilitats socials, de comunicació, de treball en equip i d’aprenentatges tècnics aplicats a la vida quotidiana mitjançant el projecte Lego Mindstorm.

Què és LEGO Mindstorm?

Un kit educatiu de robòtica de LEGO creat i pensat per despertar la passió per les ciències, la tecnologia, l’enginyeria, les matemàtiques, la geometria i la informàtica (les matèries STEM). Permet construir robots i programar-los amb diversos sensors i motors, amb una infinitat de possibilitats en què els límits els posa l’alumnat.

Què fem amb LEGO Mindstorm?

En cada sessió, es treballa una àrea diferent: les ciències, l’enginyeria, les matemàtiques, la tecnologia, la geometria o la informàtica, és a dir, totes les matèries STEM. Els nois i noies programen els robots utilitzant tauletes i ordinadors a partir d’una programació per blocs i creen algoritmes de complexitat progressiva per experimentar amb els robots que han creat ells mateixos.

Què aconseguim amb aquest projecte?

A partir d’una metodologia activa i lúdica, desenvolupem la creativitat tant en l’àmbit individual com el col·lectiu per tal de treballar la geometria o les matemàtiques. Estimulem la capacitat per resoldre problemes creant situacions reals i trobant solucions. Ajudem a desenvolupar un pensament lògic.

Espai d'esbarjo

L’estona d’esbarjo de 1r i 2n d’ESO és un espai ideal per a la cohesió de grup i el desenvolupament de les relacions socials. És en aquesta estona que els nois i noies poden desenvolupar habilitats importants com aprendre de forma autònoma a organitzar-se, relacionar-se amb els companys i companyes, jugar en equip, prendre decisions, resoldre conflictes, jugar a jocs tradicionals i creatius. El pati és un espai educatiu més i té un gran potencial pedagògic.

 • L’hora d’esbarjo és un espai d’aprenentatge.
 • Concebem el pati com una eina educativa.
 • Els usos del pati són fruit d’una corresponsabilitat i consens entre tot el grup.
 • L’esbarjo és un bon moment per a la relació i la recreació i el joc

Batxillerat dual

Amb l’objectiu de potenciar el multilingüisme i preparar l’alumnat per al món del segle XXI, hem signat un conveni amb Academica Corporation ­una institució escolar i educativa nord-americana-, per mitjà del qual l’alumnat que ho vulgui pugui obtenir una doble titulació de batxillerat espanyol i nord-americà.

Característiques
 • Pot accedir-hi l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat.
 • Es realitza online i tan sols es parla anglès.
 • L’alumnat està matriculat a l’escola i simultàniament en un High School als EUA.
 • El professorat de l’escola estatunidenca es connecta per Skype i parla amb l’alumnat en unes dates concretes.
 • L’alumnat ha de cursar un nombre determinat de crèdits nord-americans.
 • La doble titulació de batxillerat obre les portes a la possibilitat d’estudiar en una universitat nord-americana.
Objectius

Amb aquest programa es prepara l’alumnat per adquirir els millors nivells de competència d’acord amb tres objectius:

 • Immersió lingüística, en un entorn d’estudi i treball
 • Immersió tecnològica: 100% online, professorat, plataforma, eines, comunicacions, etc.
 • Immersió personal en la gestió, l’esforç, la responsabilitat, l’organització i la maduresa

L’Escola ha obtingut el distintiu de Col·legi American Dream, promogut per Academica International Studies i W2A Management, pel qual l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de batxillerat pot aspirar a formar part del programa American Dream: viu el somni americà.

Es tracta d’un programa que té com a objectiu identificar el talent acadèmic i esportiu des de la perspectiva dels requisits valorats en el model universitari americà, i en el qual l’alumnat que supera unes proves i és seleccionat entre els 6 millors té dret a la gestió gratuïta del procés de matriculació per accedir a una universitat als EUA i a optar a beques acadèmiques i esportives.

Continuïtat al Batxillerat

A l’Escola Mare de Déu de Núria entenem que l’ESO i el Batxillerat són dues etapes que es complementen. Això és, enfoquem 1r i 2n de Batxillerat com una continuïtat, sobretot, de 4t d’ESO. Per aquest motiu, hem confeccionat un projecte pedagògic que engloba aquests tres cursos. Preparem d’una manera integral i planificada el nostre alumnat abans del pas definitiu als estudis de grau superior o als estudis universitaris.

El Batxillerat, una aposta de futur

Avui dia, l’opció del Batxillerat és gairebé obligada tenint en compte les eines, els recursos i els coneixements que hi adquireixen, com estan enfocats els estudis posteriors i la situació actual del mercat laboral. A causa de la manera com la nostra escola té planificada aquesta etapa educativa, l’alumnat en surt amb uns continguts i unes habilitats que tant li serveixen per encarar amb garanties d’èxit els estudis de grau superior com els estudis universitaris.

Tutoria de quart d'ESO

Una part important del treball de la tutoria de 4t d’ESO es dedica a identificar els interessos acadèmics i personals de cada alumne. Els acompanyem en el procés de tria dels estudis del Batxillerat. Planifiquem sessions de tutoria per guiar-los i aconsellar-los, i realitzem un test d’aptituds i actituds professionals que dirigeix el departament Piscopedagògic.

Nous alumnes al Batxillerat

Planifiquem estratègies personalitzades perquè els nous alumnes que s’incorporen a l’escola al Batxillerat s’adaptin al més aviat possible al nostre projecte i al nou entorn escolar. El treball conjunt del professorat, la tutoria i el departament psicopedagògic, d’una banda, i la comunicació directa i freqüent amb les famílies, de l’altra, n’afavoreixen l’adaptació.