Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

emdn@emdn.cat

Educació Secundària

El coneixement ja no s'aprèn, s'actualitza

En aquesta  etapa estem atents als canvis que comporta l’adolescència i vetllem per el seu benestar emocional tan important i necessari pels aprenentatges. És per això que el nostre ensenyament té com a objectiu la motivació de l’alumnat de manera que els nois i noies estiguin preparats per als estudis posteriors i el món professional i laboral. El nostre alumnat sap relacionar-se amb altres persones i conviure-hi, però també té iniciativa i és autònom amb la seva feina.

Combinem i alternem diferents dinàmiques de treball
 • Els ensenyem a treballar en parella, en equip i en grup-classe perquè han de saber col•laborar i treballar amb altra gent. Algunes de les activitats proposen que un alumne ensenyi a un altre, ja que la millor forma d'aprendre és fent l'esforç d'explicar-ho als altres.
 • Els ensenyem a treballar de forma individual perquè així desenvolupen la seva capacitat d'aprendre i de reflexionar.
Un plantejament pedagògic diferent

Tenim clar que el model educatiu s’ha d’adaptar als nous temps. El nostre tarannà i la nostra manera de treballar ens diferencien d’altres plantejaments pedagògics. Així doncs, el nostre projecte es concreta en:

 • Espai de deures: potenciem la recerca d’informació, la lectura i les tasques que els nois i noies puguin fer a casa d’una manera autónoma. Reforcem la idea de l’organització i de l’estudi personal.
 • Avaluem amb “B”: busquem en l’avaluació una valoració personalitzada i global. L’avaluació continuada a la nostra escola és una realitat.
  20’ 40’: modifiquem la metodologia de l’aula. Les nostres classes són eminentment pràctiques (40’) i distribuïm el temps perquè siguin poc teòriques (20’).
 • Flipped Classroom: per potenciar a casa l'estudi dels continguts per mitjà de recursos audiovisuals i facilitar i potenciar a l'aula els processos d'adquisició i pràctica.
Com aconseguim els nostres objectius
 • Amb una ESO personalitzada i a mida de cada alumne/a.
 • Amb tauletes i la plataforma Google Classroom
 • Amb un professorat que té il·lusió i ganes d’ensenyar.

Projecte Thinkin' a ESO

Estudiar anglès sense arribar a parlar-lo ni entendre’l amb un cert nivell? A l’Escola Mare de Déu de Núria volem evitar que el nostre alumnat tan sols en sàpiga la gramàtica.

El projecte Thinkin’ neix de la necessitat de proveir el nostre alumnat de les millors eines per al seu futur. La nostra fita és que els infants i joves coneguin la llengua anglesa, en gaudeixin de l’aprenentatge i vegin que és habitual en l’entorn social.

Objectius per a 1r i 2n d’ESO        
 • Adquisició de fluïdesa per a poder comunicar-se amb nadius sense molt d’esforç.
 • Ser capaç de comprendre els punts principals de textos clars i estàndards sobre temes coneguts.
 • Saber-se desenvolupar de forma senzilla en les diferents situacions que poden aparèixer en un viatge, per exemple.
 • Producció de textos senzills i coherents sobre temes familiars o coneguts.
 • Descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions.
 • Ser capaç de justificar breument les seves opinions.
Objectius per a 3r i 4t d’ESO
 • Ser capaç d’entendre les idees principals de textos complexos que tractin sobre temes des de més abstractes als més concrets.
 • Ser capaç de relacionar-se amb nadius amb un cert grau de fluïdesa i naturalitat de forma que la comunicació pugui succeir sense esforç.
 • Produir textos clars i detallats sobre temes variats, així com ser capaç de defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

Filosofia 3/18

A més dels continguts de les assignatures, l’escola és responsable de fer arribar a tot l’alumnat una sèrie de conceptes i valors, com la justícia, la veritat, l’amistat o la llibertat, que són indispensables per a desenvolupar plenament la vida que vivim. Com que aquestes qüestions són tractades per la filosofia, volem que aquesta matèria arribi a tot l’alumnat, des dels més petits als més grans de l’escola. És necessari ensenyar als infants i joves a filosofar. D’aquesta manera, aprendran a pensar i podran construir un món millor, ser ciutadans actius, compromesos i amb esperit crític, una qüestió molt necessària en la nostra societat.

Ensenyem a pensar, no què pensar

Per això posem en pràctica el projecte FILOSOFIA 3/18, un currículum complet i sistemàtic que permet filosofar dels 3 als 18 anys. Així, s’obre un espai per a la reflexió, el sentit crític i la capacitat d’aplicar la raó, tot respectant la diversitat d’idees i d’opinions que acompanyen a tot l’alumnat des del principi. Els més petits treballen fonamentalment a partir de jocs i contes, i a totes les etapes educatives el projecte es desenvolupa per mitjà de lectures i diàlegs filosòfics.

The knightly virtues

La Universitat de Birmingham té un centre d’investigació, The Jubilee Centre for Character and Virtues, dedicat a la recerca sobre el caràcter, les virtuts i els valors implicats en una vida humana completa i feliç. Aquest centre duu a terme el projecte The Knightly Virtues (les virtuts cavalleresques), que nosaltres apliquem a ESO i complementa el projecte de filosofia. Es parteix d’un conjunt de fragments extrets de la història de la literatura a través dels quals l’alumnat aprèn i interioritza les diverses virtuts necessàries per tal de desenvolupar al màxim les seves capacitats en una vida plena: amor, autodisciplina, honestedat, justícia, valentia, etc.

Llengua Alemanya

L’alemany també té una gran presència a la nostra escola. Ho tenim clar: el fet de conèixer llengües estrangeres ens obre moltes possibilitats de futur. L’alemany és, després de l’anglès, la llengua més utilitzada a la xarxa i al món científic. De cicle superior de Primària a 3r d’ESO, els nostres alumnes estudien alemany. Més enllà de 3r d’ESO, aquells estudiants que ho desitgin poden continuar amb l’estudi d’aquest idioma.

Objectiu principal

Proporcionar a l’alumnat unes bases perquè es puguin expressar en aquesta llengua en diferents situacions de la vida quotidiana i que adquireixi els nivells A1 i A2 del Marc Comú Europeu de Referència.

Objectius generals
 • Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l´ús de l´idioma en l'exercici d´activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d´interès personal.
 • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Aprendre a emprendre

A l’Escola Mare de Déu de Núria ja fa temps que vam decidir que els nois i noies de l’escola havien d’aprendre a emprendre. Per això ens preocupem que l’alumnat aprengui a tenir iniciativa. L’ajudem a desenvolupar-se professionalment en un mercat laboral cada dia més competitiu, molt diferent de fa uns anys. Avui dia, cal ser creatiu i emprenedor per tenir un bon recorregut professional.

Què fem

Tallers d’emprenedoria a ESO:

 • Educació financera: les despeses domèstiques
 • Emprenedoria: crea la teva empresa
 • Ecoempresa: la gestió ambiental
 • Espai Creatiu: muntem una empresa de l’àmbit de la comunicació
 • Simulacions d’empreses.
On participem
 • El projecte Barcelona Activa, que té com a objectiu assolir uns coneixements teòrics i pràctics tan necessaris avui dia per a triomfar en el món laboral.
 • El projecte El comerç i les escoles, que pretén que l'alumnat experimenti com es munten i desenvolupen els negocis.
La importància de les famílies
 • Famílies emprenedores: els pares i les mares fan xerrades sobre les empreses que han muntat o sobre els oficis que han desenvolupat. Expliquen què han estudiat, quan els va sorgir la idea per crear un negoci, com van començar-lo...

Debats i comunicació

En el nostre projecte educatiu, un dels eixos transversals més importants és la comunicació oral. En totes les etapes de l'escola potenciem l'expressió oral com a habilitat i recurs dins del desenvolupament personal del nostre alumnat.

Per què?

La societat actual exigeix un alt domini de la comunicació tant oral com escrita. Les persones que no s’expressen d’una manera coherent i correcta redueixen considerablement les seves possibilitats professionals i les seves relacions socials. A més, la capacitat d’entendre i transmetre millora el procés d’aprenentatge en qualsevol àmbit.

Com ho fem?

A l’Escola Mare de Déu de Núria, apostem per l’ús sistemàtic de la llengua oral, per tal que els nois i noies siguin capaços de defensar-se tant en la seva vida quotidiana com en la seva vida professional. És per això que potenciem l’expressió oral en cadascuna de les matèries curriculars. Els debats, les exposicions, les lectures dramatitzades, la lectura de poemes, les improvisacions teatrals, la recreació de situacions quotidianes, etc., formen part de les activitats per treballar la comunicació oral.

Els debats

Una menció especial mereixen els debats, una activitat que ens permet aglutinar els objectius pràctics i estratègies de tot aquest treball. Els quatre cursos de l’ESO interactuen entre ells per mitjà de debats, i a través de qüestions d'interès actual i motivadores aprenen a:

 • Argumentar per opinar
 • Escoltar atentament
 • Respectar les idees dels altres
 • Pensar d’una manera crítica
 • Treballar en equip
 • Organitzar les idees
 • Fer recerca
 • Explicar i elaborar un discurs efectiu
 • Ser persuasius
 • Millorar la dicció, la vocalització i l’entonació
 • Ser conscients del llenguatge no verbal

Batxillerat dual

Amb l’objectiu de potenciar el multilingüisme i preparar l’alumnat per al món del segle XXI, hem signat un conveni amb Academica Corporation ­una institució escolar i educativa nord-americana-, per mitjà del qual l’alumnat que ho vulgui pugui obtenir una doble titulació de batxillerat espanyol i nord-americà.

Característiques
 • Pot accedir-hi l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat.
 • Es realitza online i tan sols es parla anglès.
 • L’alumnat està matriculat a l’escola i simultàniament en un High School als EUA.
 • El professorat de l’escola estatunidenca es connecta per Skype i parla amb l’alumnat en unes dates concretes.
 • L’alumnat ha de cursar un nombre determinat de crèdits nord-americans.
 • La doble titulació de batxillerat obre les portes a la possibilitat d’estudiar en una universitat nord-americana.
Objectius

Amb aquest programa es prepara l’alumnat per adquirir els millors nivells de competència d’acord amb tres objectius:

 • Immersió lingüística, en un entorn d’estudi i treball
 • Immersió tecnològica: 100% online, professorat, plataforma, eines, comunicacions, etc.
 • Immersió personal en la gestió, l’esforç, la responsabilitat, l’organització i la maduresa

L’Escola ha obtingut el distintiu de Col·legi American Dream, promogut per Academica International Studies i W2A Management, pel qual l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de batxillerat pot aspirar a formar part del programa American Dream: viu el somni americà.

Es tracta d’un programa que té com a objectiu identificar el talent acadèmic i esportiu des de la perspectiva dels requisits valorats en el model universitari americà, i en el qual l’alumnat que supera unes proves i és seleccionat entre els 6 millors té dret a la gestió gratuïta del procés de matriculació per accedir a una universitat als EUA i a optar a beques acadèmiques i esportives.

Continuïtat al Batxillerat

A l’Escola Mare de Déu de Núria entenem que l’ESO i el Batxillerat són dues etapes que es complementen. Això és, enfoquem 1r i 2n de Batxillerat com una continuïtat, sobretot, de 4t d’ESO. Per aquest motiu, hem confeccionat un projecte pedagògic que engloba aquests tres cursos. Preparem d’una manera integral i planificada el nostre alumnat abans del pas definitiu als estudis de grau superior o als estudis universitaris.

El Batxillerat, una aposta de futur

Avui dia, l’opció del Batxillerat és gairebé obligada tenint en compte les eines, els recursos i els coneixements que hi adquireixen, com estan enfocats els estudis posteriors i la situació actual del mercat laboral. A causa de la manera com la nostra escola té planificada aquesta etapa educativa, l’alumnat en surt amb uns continguts i unes habilitats que tant li serveixen per encarar amb garanties d’èxit els estudis de grau superior com els estudis universitaris.

Tutoria de quart d'ESO

Una part important del treball de la tutoria de 4t d’ESO es dedica a identificar els interessos acadèmics i personals de cada alumne. Els acompanyem en el procés de tria dels estudis del Batxillerat. Planifiquem sessions de tutoria per guiar-los i aconsellar-los, i realitzem un test d’aptituds i actituds professionals que dirigeix el departament Piscopedagògic.

Nous alumnes al Batxillerat

Planifiquem estratègies personalitzades perquè els nous alumnes que s’incorporen a l’escola al Batxillerat s’adaptin al més aviat possible al nostre projecte i al nou entorn escolar. El treball conjunt del professorat, la tutoria i el departament psicopedagògic, d’una banda, i la comunicació directa i freqüent amb les famílies, de l’altra, n’afavoreixen l’adaptació.