Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

emdn@emdn.cat

L’escola

Aprofitem el millor de la metodologia tradicional i hi sumem plantejaments educatius innovadors

Oferim una educació personalitzada que posa la tecnologia al servei de fer créixer el pensament crític i creatiu de cada alumne i cada alumna. El nostre projecte educatiu i pedagògic es basa en la personalització, el pensament, la tecnologia i la sostenibilitat.

Personalització
 • Tenim en compte les necessitats, singularitat i interessos de tots els i les alumnes, sense excepció, perquè puguin fructificar tots els seus talents i totes les seves capacitats d’aprenentatge i creació.
 • Estem al costat de l’alumne i de l’alumna en tot moment, acompanyant el seu projecte personal, tant emocional com acadèmic.
 • Posem l’alumnat al centre per tal que l’aprenentatge tingui un sentit i un valor personal.
 • Ens preocupem del que sí que s’ha aconseguit i no del que no s’ha aconseguit, perquè l’optimisme obre una infinitat d’oportunitats per al futur.
Pensament
 • La capacitat de pensar és innata a l’ésser humà, però no n’hi ha prou amb pensar, sinó que cal aprendre a pensar bé.
 • Pensar bé permet decidir què fer i què creure, amb independència de la resta de persones. El pensament crític, que sap discernir i enfrontar-se als problemes de la vida, és la garantia de la llibertat i de la realització personal.
 • Pensar bé significa també cultivar les habilitats de creació.  El pensament creatiu aporta valor nou a les idees, permet resoldre problemes, prendre decisions i generar solucions innovadores.
 • El pensament crític i creatiu es complementen, tot fent que el nena i la nena creixin conscients de la seva vida i siguin capaços de donar-li un sentit ple.
Tecnologia
 • Eduquem en una visió humanista de la tecnologia perquè els i les alumnes la incorporin a la seva vida com una eina de progrés.
 • Enfoquem la tecnologia perquè els infants i joves formin part de la societat.
 • Entenem les competències digitals com un potencial per a desenvolupar la capacitat de pensament estratègic.
 • Convertim la tecnologia en un factor de motivació per a l’alumnat fomentant la seva curiositat per desitjar aprendre més.
 • No aprenem tan sols eines digitals, sinó que les utilitzem per aplicar-les al coneixement i a la realitat.
Sostenibilitat
 • Formem part de la xarxa Escoles + Sostenibles, de l’Ajuntament de Barcelona, en el Marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona.
 • Gestionem la generació de residus i conscienciem l’alumnat de la gran producció que es genera diàriament en una escola i en una llar.
 • Duem a terme accions i activitats per canviar hàbits dins i fora de l’entorn escolar.
 • Involucrem tota la comunitat en els valors de les tres “R”: reciclar, reutilitzar i reduir.
 • Convertim l’alumnat en un agent actiu pel canvi de la nostra societat i el benefici del medi ambient.
 • Accions que duem a terme a l’escola per a un món més sostenible: hort escolar, projecte Embolcalls + sostenibles, figura del capità planeta, mascota vegetal, xerrades d’especialistes en temes ambientals, recollida selectiva...

Aules vives

A més del contingut curricular, a l’escola hem dissenyat un programa d’aules vives, dinàmiques i plenes d’experiències perquè l’alumnat s’involucri en l’aprenentatge i el visqui amb passió.

En les aules vives es desenvolupa un aprenentatge que va més enllà del currículum perquè els i les alumnes aprenguin continguts quotidians, habilitats, destreses i capacitat crítica, que els servirà per a desenvolupar-se en qualsevol àmbit social i laboral. Una aula viva és un estímul per a l’aprenentatge, és una aula de futur que nosaltres hem fet present.

Aules creatives i vivencials
 • Espais motivadors, plens de sorpreses i coses noves per descobrir.
 • Moments per provocar pensaments i emocions.
 • Aprenentatges connectats amb l’entorn real: aprenem a cuinar, costura, practiquem ioga, fem tele, parlem per la ràdio, esdevenim artistes, juguem a escacs...
 • Entorns personalitzats d’aprenentatge: acompanyament de l’alumnat perquè prengui el control i la gestió del seu propi aprenentatge.
 • Experiències vivencials perquè l’alumnat sigui un agent actiu del seu propi aprenentatge i continuï aprenent al llarg de la vida.
 • Alumnat proactiu, cooperador, amb ganes d’aprendre i de superar reptes.
 • Professorat amb un rol diferent: observador i mediador de l’aprenentatge.
Capacitat manual
 • Oportunitats de fer servir les mans per aprendre, per explorar i per donar forma a les idees.
 • Projectes creatius destinats a obtenir un producte final, que genera la satisfacció d’haver creat una obra pròpia.
 • Estímul del treball autònom i de l’expressió corporal i artística.
 • Desenvolupament conjunt de les diverses intel·ligències.
Entorn comunicatiu

Aprendre a parlar és aprendre a escoltar, a expressar els sentiments i les emocions, a desenvolupar-se socialment i laboralment. El llenguatge oral contribueix al desenvolupament cognitiu de la persona. Un disseny curricular basat en un entorn comunicatiu permet a l’alumnat:

 • Expressar els sentiments i les emocions com una eina de socialització i de desenvolupament personal.
 • Perdre la por de parlar en públic i aprendre tècniques gràcies a l’oratòria, els debats i les exposicions.
 • Interpretar la informació i analitzar-la críticament.
 • Obrir camps d’expressió i augmentar la competència lingüística: fonològic, morfosintàctic, lèxic i semàntic.
Aprenentatge basat en projectes (ABP)

En algunes activitats i treballs partim de la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes, conegut com a ABP: involucrem l’alumnat de manera activa en l’aprenentatge de coneixements i habilitats a través del plantejament d’una pregunta, problema o situació, en definitiva, d'un repte que esdevindrà un producte final.

 • És interdisciplinari i transversal.
 • Estimula la implicació de l’alumnat en el propi procés d’aprenentatge.
 • Contribueix a millorar l’autoestima de l’alumnat i la satisfacció pels objectius assolits.
 • Motiva les ganes d’aprendre i connecta els infants i joves amb la realitat fora de l’escola.
 • Fomenta un clima de col·laboració i de treball conjunt per a l’assoliment d’un objectiu.
 • Desplega al màxim les competències bàsiques.
 • Ajuda a desenvolupar habilitats com l’autonomia, la solució de problemes, la gestió del temps i la comunicació.
Investigació i recerca

A l’escola trobem espais per a la investigació i la recerca, perquè són eines transversals que faciliten la resta d’aprenentatges:

 • Llocs i espais on fer-se preguntes que desperten la motivació i les ganes de saber.
 • Creació d’espais experimentals per resoldre les pròpies preguntes per tal d’aprendre de forma significativa.
 • Recerca col·laborativa, coordinant els esforços en grup per assolir un sol objectiu.
 • Desenvolupament de les destreses relacionades amb la recerca, tals com la capacitat d’anàlisi i la relació entre idees, per saber orientar-se i trobar respostes en un entorn digital.

Educació emocional

La intel·ligència emocional és el fonament del benestar d’una persona i el que li permet sentir-se a gust amb ella mateixa i amb les persones que l’envolten, tenir una bona autoestima i establir relacions personals significatives. Es podria afirmar que la intel·ligència emocional és la clau d’una vida feliç.

Plantejament

L’enfocament de l’educació emocional a l’escola és transversal, abraça tots els cursos i matèries i es treballa en tot moment. Ajudar els infants i joves a posar nom a les emocions, a entendre-les i a treballar-les és una prioritat educativa, més encara en la situació actual. Plantegem a l’alumnat, en un ambient positiu, activitats dinàmiques per tal d’ajudar-los a desenvolupar la intel·ligència emocional:

 • Meditem i reflexionem.
 • Ens expressem a través del dibuix, la pintura, l’oralitat, l’escriptura i la música.
 • Representem i recreem diferents emocions amb mímica, dinàmiques d’adopció de rols, debats, etc.
 • Expliquem contes.
 • Fem jocs per activar la cooperació.
 • Fomentem l’escolta activa tant entre iguals com entre alumnat i professorat.
 • Parlem sobre les preocupacions, objectius i estats d’ànim de cadascú.
 • Oferim pautes per enfrontar-se als reptes actuals amb resiliència, perseverança i actitud positiva.
Projectes que treballen les emocions i els sentiments
 • Educació afectivosexual: proporcionem a l’alumnat una educació afectivosexual completa, respectuosa i que dona les eines adequades per desenvolupar-se de forma sana, conscient i madura. Les activitats del projecte inclouen activitats, xerrades i tallers a càrrec de personal sanitari i especialista en el tema.
 • Descansos actius: convidem l’alumnat a reduir el temps de sedentarisme durant l’horari escolar i al llarg del curs a través d’una sèrie d’activitats físiques vinculades amb la matèria, de curta durada i que requereixen aixecar-se de la cadira i moure’s.
 • Audicions musicals: l'audició musical plantejada no com un aprenentatge musical, sinó com una activitat de gaudi i que proporcioni un benestar emocional a l’alumnat. L'objectiu és fomentar una actitud oberta, relaxada i atenta per fomentar el plaer d'escoltar música de diferents tipus, gèneres i estils de totes les èpoques (tradicional, clàssica, Jazz, pop-rock...).
 • Educació digital: conscienciem l’alumnat de l’ús i abús de l’entorn digital i
  de les xarxes socials amb activitats diverses, tant dins del currículum com més enllà del currículum (per exemple, amb xerrades dels Mossos d’Esquadra).
 • Filosofia 3/18: pensem, reflexionem i creixem personalment amb un projecte de filosofia que abraça totes les etapes.
 • Hola, diari!: escrivint un diari treballem les emocions i els sentiments, el coneixement de la persona i també creixem emocionalment.
 • Ho he llegit, ho he viscut: a partir de textos i activitats dinàmiques coneixem el món, ens coneixem a nosaltres mateixos.
 • El dia de...: celebrem dies assenyalats per conscienciar els infants i joves en temes socials i per treballar l’empatia.
 • Projecte de tutoria: a les tutories fem jocs per presentar-nos, jocs per autoafirmar-nos i treballar la comunicació i la cooperació, treballem dinàmiques de grup, generem climes emocionals positius...
Espai de benestar

Aquest projecte aporta una acció integral als aspectes emocionals de l’alumnat. Es tracta d’un espai on s’intenten gestionar els problemes i les situacions de caire emocional que es presentin en el dia a dia escolar amb l’ajuda dels docents i de l’equip del gabinet psicopedagògic.

L’Espai de benestar s’ha dividit en dos:

 • Espai de benestar + espai escolta: en aquest espai es fa una gestió emocional de l’alumnat i dels conflictes que poden sorgir durant la jornada escolar. El professorat escolta l’alumnat per tal d’ajudar i acompanyar l’alumnat.
 • Àgora: en aquest espai es dinamitzen les tutories, es fan assemblees i es duen a terme accions de grup.

És un espai ambientat i decorat de tal manera que aporti una sensació de tranquil·litat i relaxació per tal de treure el màxim profit de la conversa i el diàleg.

Ioga i meditació

El ioga i la meditació són activitats diàries a l’escola en totes les etapes de l’educació obligatòria. Aquestes pràctiques, que es troben relacionades, aporten grans beneficis tant en l’àmbit físic com en l’emocional i mental. Portar la meditació i el ioga a l’aula dota els i les alumnes d’eines que els serviran per a qualsevol situació en què es puguin trobar al llarg de la vida. Aprenen a calmar-se i a concentrar-se, a deixar enrere preocupacions i a focalitzar-se en el seu estat emocional i benestar, així com a comunicar-se d’una manera positiva i a adquirir confiança en ells mateixos i una major autoestima.

Projecte de comunicació

El món és dels qui saben comunicar-se amb fluïdesa. Els infants i els joves han de tenir habilitats i destreses comunicatives, han de saber expressar-se i defensar les seves idees davant d’un públic ampli i divers, han de poder construir textos orals i escrits amb desimboltura i adequats a la situació comunicativa. 

És per aquest motiu que l’objectiu principal de les àrees de llengua catalana i de llengua castellana és que l’alumnat adquireixi les competències pròpies de les dimensions de la llengua: a. comprensió escrita, b. expressió escrita, c. comunicació oral, d. literària i e. actitudinal i plurilingüe. El treball de totes aquestes dimensions es fa a partir de situacions de comunicació reals i pràctiques que porten l’alumnat a conèixer les estructures i el funcionament de la llengua a través del seu ús.

 • Enfocament competencial L’enfocament competencial i multinivells permet a l’alumnat construir els seus aprenentatges al seu propi ritme i prengui consciència del seu progrés. L’ambient de classe que es crea afavoreix la comunicació, l’intercanvi d’idees i l’interès per aprendre a parlar i a escriure cada vegada millor.
 • El valor de la comunicació En les matèries de llengua catalana i castellana es crea una cultura de la comunicació, que inclou no únicament competències, sinó també actituds com el plaer d’aprendre a expressar-se i a comprendre tot tipus de missatges, el respecte a la diversitat lingüística i la consideració de la comunicació com una eina potent per desenvolupar-se com a persona.
Junior report
 • És un projecte per promoure la lectura i l’expressió oral i escrita mitjançant notícies d’actualitat i temes amb rellevància social, tant de l’àmbit local com global.
 • L’objectiu és fomentar l’expressió oral i escrita, així com treballar la comprensió lectora, a través del debat i l’intercanvi d’opinions.
Teatre en anglès
 • El teatre és un recurs molt valuós dintre de l’aula d’anglès, ja que ens permet ensenyar, reforçar i aprendre conceptes, vocabulari, estructures…
 • Ajuda a millorar la pronunciació i perdre la por escènica, i al mateix temps es millora la memòria, l’atenció i l’alumnat es veu protagonista del seu aprenentatge. Es produeix també un aprenentatge col·lectiu, fomentant el respecte i la inclusió.
Doblatge
 • Amb la interpretació de diferents veus, els nois i noies perfeccionen l’oratòria i expressió oral.
 • Es millora l’expressió escrita amb la creació de scripts o guions, i la creativitat a partir de la improvisació.
 • Permet l’adquisició d’experiència en eines digitals.
Matèries optatives
 • L’alumnat aprèn a estructurar el seu pensament i poder expressar-lo tant de forma oral com escrita.
 • Es fan activitats, per una banda, relacionades amb el debat i l’oratòria i, per l’altra, amb la comprensió i expressió escrites a partir de contingut digital, textos literaris i diversos textos d’ús social.
Comunicació oral
 • L’alumnat treballa la comunicació oral en tota varietat de contextos i situacions comunicatives, des de la presentació preparada fins a situacions comunicatives quotidianes i informals.
 • En cada curs la comunicació oral es vehicula a partir d’algun tema general d’interès, com pot ser l’art o el cinema.
 • Entre altres iniciatives per fomentar la llengua oral i alhora la lectura, participem en el Certament de Lectura en Veu Alta, organitzat pel Grup Enciclopèdia i el Departament d’Educació.
Debats

 Com ens podem fer entendre amb els altres? Com els podem convèncer o persuadir en aquesta societat amb tanta informació? Per treballar aquestes qüestions a l'Escola Mare de Déu de Núria tenen lloc debats a Educació Primària i a ESO.

 • L'objectiu de la preparació i de la realització de debats és aprendre a intercanviar opinions des del respecte i amb un esperit crític.
 • El projecte dels debats es duu a terme dins del marc del projecte de comunicació oral de l'escola.

Participem en la Lliga dels debats de secundària, una competició d’oratòria organitzada per la Xarxa Vives d’Universitats, en la qual diversos equips d’estudiants de diferents centres docents debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. L’objectiu de la lliga és fomentar les competències tranversals dels estudiants mitjançant l’ús de la paraula.

EMDN TV + Ràdio EMDN
 • L’objectiu de tenir una televisió i una ràdio a l’escola és que l’alumnat es diverteixi i millori les competències oral i escrita, la improvisació i la creativitat.
 • Es duu a terme un aprenentatge de tots els aspectes implicats en la producció del format audiovisual, des de la preparació de continguts fins a qüestions tècniques com la gravació, l’edició i la retransmissió.
 • Amb aquestes activitats l’alumnat desenvolupa, a més, el treball en equip i cooperatiu, i la pèrdua de la por de parlar en públic.
Creativity Lab
 • Espai de creació i autoaprenentatge que, mitjançant la metodologia Aprenentatge basat en projectes, busca identificar problemes o situacions conflictives del dia a dia, per arribar a solucions creatives.
 • Es treballa exclusivament en anglès, tant en els aspectes de comprensió com en l’expressió oral i escrita.

Projecte Thinkin'

He après l’anglès si no el parlo o no l’entenc? A l’Escola Mare de Déu de Núria volem evitar que el nostre alumnat tan sols en sàpiga la gramàtica.

El projecte Thinkin’ neix de la necessitat de proveir el nostre alumnat de les millors eines per al seu futur. Una de les eines més importants és saber-se comunicar en llengua anglesa per a desenvolupar-se socialment i professionalment.

Objectiu

La nostra fita és que els infants i joves coneguin la llengua anglesa, en gaudeixin de l’aprenentatge i vegin que és habitual en l’entorn social. El projecte Thinkin’ ofereix un ampli ventall de projectes en les diferents etapes per aprendre l’anglès i la seva cultura d’una manera lúdica, efectiva i progressiva. És per això que treballem amb grups desdoblats en l'etapa de primària. D’aquesta manera s’afavoreix l’aprenentatge del nostre alumnat i així una vegada acabat el batxillerat estigui amb un nivell de pre-advanced.

Com ho aconseguim

Speaking assistants
 • Un conveni amb CEA Study Abroad permet disposar d’auxiliars de conversa (speaking assistants) de P3 a 2n de batxillerat per tal que l’alumnat domini amb fluïdesa la competència oral de la llengua.
 • Un conveni amb Academic Studies Abroad (ASA) ens permet disposar de speaking asssitants al menjador a l’etapa de primària, i concebre’l com un espai més d’aprenentatge de la llengua. Les auxiliars de conversa dinen amb l’alumnat i fan activitats durant l’estona de lleure.
 • Hem incorporat la modalitat online dintre del mateix projecte, gràcies a ISEP Study Abroad.
 • Oportunitat perquè els i les alumnes practiquin l’anglès amb una persona nativa d’aquesta llengua i en coneguin la cultura i els costums. 
 • Aplicació dels coneixements d’aquesta llengua per mitjà de situacions diverses i jocs per adquirir una bona competència oral.
Matèries en anglès
 • Infantil : Psicomotricitat i l’estona de menjador
 • Primària: Physical Education, Arts & Crafts (de 1r a 4t de primària)
                          Physical Education, Arts & Crafts I Natural Science (5è i 6è de primària)
 • ESO: Physical Education, Arts & Crafts, Technology, Physics & Chemistry, Biology
CLIL (Content Language Integrated Learning)

En cada unitat curricular de la matèria es treballa una....

 • Metodologia basada en les 4C (Content, Communication, Cognition, Culture).
 • L’alumnat aprofundeix el seu coneixement i comprensió dels continguts específics d’una àrea en la qual l’anglès es converteix en la llengua vehicular.
 • S’hi desenvolupen les destreses cognitives que relacionen l’adquisició de coneixements amb la llengua, al mateix temps amplien el context cultural i la perspectiva de l’alumnat.
 • Permet millorar la competència lingüística, fomentar l’autonomia i la iniciativa personal en totes les etapes educatives.
Pearson & BBC Live Classes
 • Projecte per a ESO i Batxillerat que dona l’oportunitat als estudiants d’unir-se a una classe online en què l’anglès esdevé més que una assignatura, ja que és l’eina de comunicació amb altres alumnes arreu del món.
 • Les BBC Live Classes han guanyat el 2020 el Tons Award a la categoria de Innovation in Learner Resoruces. Els temes de les classes són diversos: Street Art, Adventures of a Lifetime, Young Entrepeneurs o The Hight cost of University Education.
Batxillerat Dual
 • Creat i desenvolupat per Academica Corporation, el Diploma Dual és un programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet a l’alumnat (a partir de 2n d’ESO) obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del país i l’American High School Diploma.
 • L’alumnat del Diploma Dual aconsegueix la mateixa titulació que els estudiants estatunidencs en finalitzar el seu High School.
American Dream
 • Programa d’identificació de talent escolar d’àmbit nacional.
 • L’objectiu del projecte és analitzar i valorar les oportunitats de cada participant en el model universitari dels EUA en funció del seu perfil acadèmic, esportiu i competencial.
 • Va adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat que valora l’oportunitat d’estudiar als EUA.
Títols Oficials

Des de primària ja donem l’oportunitat al nostre alumnat de poder-se presentar a l’obtenció de títols oficials.

Titulacions del Trinity College

 • A Primària s’ofereix la possibilitat d’obtenir el GESE de  Trinity College. Existeixen 12 graus GESE, que s’agrupen en quatre etapes: inicial, elemental, intermedi i avançat.
 • A mesura que augmenten les qualificacions, els candidats i candidates a obtenir el títol realitzen tasques que requereixen un ús més avançat de la llengua.

Titulacions de Cambridge English

 • Les proves de Cambridge, que es preparen a ESO i batxillerat, no aporten només un certificat, sinó també un aprenentatge continuat de la llengua anglesa.
 • La prova d’expressió oral es realitza de forma presencial amb un dels examinadors o examinadores, la qual cosa és una bona manera de desenvolupar les destreses per expressar opinions i parlar amb seguretat.
 • Amb la titulació B2 First es demostren les destreses lingüístiques necessàries per viure i per treballar de manera independent en un país de parla anglesa, així com per estudiar cursos impartits en anglès.
 • La preparació del C1 Advanced t’ajuda a obtenir les destreses lingüístiques necessàries per a desenvolupar-te al màxim en l’estudi, en la feina i per a viure en països de parla anglesa.

Formem els futurs docents

L’Escola Mare de Déu de Núria és un centre formador d’estudiants que es volen dedicar a la docència.  Aquesta iniciativa, acreditada pel Departament d’Educació, ens qualifica com a escola que imparteix un ensenyament de qualitat pel seu enfocament pedagògic. Tutoritzem estudiants universitaris en pràctiques dels graus d’infantil i primària i dels màsters de secundària i batxillerat, i els donem les màximes facilitats perquè es formin a l’escola i aprenguin dels nostres projectes i la nostra línia educativa. D’aquesta manera, col·laborem amb:

D'on venim

“Una escola és un somni d’il·lusions i projectes de futur. La nostra escola Mare de Déu de Núria és això, un somni fet realitat per un equip de professionals de l’ensenyament, enamorats de la seva feina, que aporten el millor d’ells”

Equip humà

Equip directiu

Enric Roig del Amor (Director)
Núria Barnadàs Trayter (Secretària pedagògica)
Ricard Casanovas Jové (Coordinador pedagògic)

Coordinadores d'etapa

Laura Cortés Andreu i Núria Andrés Corretjé

Tutors i tutores

Infantil

Elisenda Navarro Muñoz
Gemma Vallvé Elias
Júlia Casals Bergés

Primària

Núria Boada Narbona
Nàdia Buixeda Durà
Ester Berenguel Vallejos
Sònia Ricart Valls
Montse Almarcha Torres
Núria Andrés Corretjé

Secundària

Albert Pesquer Ruiz
Cristina Membrive Altés
Laura Tort Plazas
Lorena Rillo Almeida
Belén Clemente Saborit
Montse Olaya Tubau

Batxillerat

Laura Cortés Andreu
Irene Valiente Pérez
Ricard Casanovas Jové

Professorat

Jordi Bargalló Saumell, Felisa Calle Fernández, Anna Fornells Fornós, Juan Antonio González Pérez, Inma Román Bermúdez, Laura Vilalta Cots, Leandro Nahmanovici Peses

Gabinet psicopedagògic

Montse Olaya Tubau (coordinadora), Núria Boada Narbona, Núria Andrés Corretjé, Laura Tort Plazas, Pau Novella Arenas, Laura Vilalta Cots

Gabinet de comunicació

Belén Clemente Saborit (coordinadora), Irene Valiente Pérez, Ricard Casanovas Jové, Laura Cortés Andreu

Personal de gestió

Isabel Mouriño Veiga, Sara Gay Cabot, Gemma Roca Serrano, Mercè Flos Llambí, Encarna Grande Vallejos