Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

emdn@emdn.cat

Educació Primària

Educar és connectar ments i connectar cors

Els nens i nenes han de saber relacionar-se amb altres persones, han de saber conviure-hi, però també han d’aprendre a tenir iniciativa i a ser autònoms i responsables amb la seva feina.

Combinem i alternem diferents dinàmiques de treball
 • Els ensenyem a treballar en parella, en equip i en grup-classe perquè han de saber col•laborar i treballar amb altra gent. Algunes de les activitats proposen que un alumne ensenyi a un altre, ja que la millor forma d'aprendre és fent l'esforç d'explicar-ho als altres.
 • Els ensenyem a treballar de forma individual perquè així desenvolupen la seva capacitat d'aprendre i de reflexionar.
Un plantejament pedagògic diferent

Tenim clar que el model educatiu s’ha d’adaptar als nous temps. El nostre tarannà i la nostra manera de treballar ens diferencien d’altres plantejaments pedagògics. Així doncs, el nostre projecte es concreta en:

 • Espai de deures: volem que els deures no siguin una càrrega a casa. Per això n’hem canviat la tipología: potenciem la recerca d’informació, la lectura i les tasques que els nens i nenes puguin fer d’una manera autònoma.
 • Avaluem amb “B”: busquem en l’avaluació una valoració personalitzada i global. L’avaluació continuada a la nostra escola és una realitat.
20’ 40’: modifiquem la metodologia de l’aula. Les nostres classes són eminentment pràctiques i distribuïm el temps perquè siguin poc teòriques.
 • Flipped Classroom: per potenciar a casa l'estudi dels continguts per mitjà de recursos audiovisuals i facilitar i potenciar a l'aula els processos d'adquisició i pràctica.
 • Estratègies multinivell:
  • Marquem activitats amb diferents ritmes de temps.
  • Dissenyem una activitat amb diferents nivells de complexitat.
  • Afavorim que l’alumnat amb necessitats educatives específiques tingui el sentiment de pertinença al grup.
Treballem les emocions i la creativitat

El treball de les emocions i de la creativitat iniciat a l'etapa d'infantil continua sent essencial a primària, perquè són crucials per a l'aprenentatge:

 • Treballem les emocions a partir de la música, l'educació física i la plàstica, matèries que possibiliten l'aprenentatge personal i de qualsevol altra matèria.
 • Fem aules creatives, cosa que permet emprar l'aprenentatge basat en projectes i fomentar la cooperació.

Aules vives

Des de l'escola apostem per un aprenentatge creatiu i vivencial que complementi el contingut curricular propi de cada etapa.

A primària en les aules vives desenvolupem un aprenentatge basat en projectes que connecta els nens i nenes amb la realitat quotidiana i que els permet desenvolupar habilitats comunicatives i intel·ligències diverses.

Projecte de comunicació

Saber parlar en públic amb fluïdesa i sense por en diverses situacions comunicatives així com saber defensar les nostres opinions, tot potenciant el pensament crític. A les aules els nens i nenes aprenen estratègies per expressar-se oralment.

 • Ensenyem a escoltar els nens i nenes per afavorir que parlin.
 • Reservem estones de conversa.
 • Potenciem la comunicació oral a totes les àrees.
 • Preparem i plantegem activitats diverses per treballar la llengua oral.
 • Llegim en veu alta d’una manera expressiva i dramatitzada.
 • Ens apassionem per la literatura i el teatre.
 • Apliquem estratègies orals.
 • Preparem a consciència les exposicions orals i els debats.
 • Reflexionem sobre la manera de parlar.

Projecte Thinkin' a Primària

Estudiar anglès sense arribar a parlar-lo ni entendre’l amb un cert nivell? A l’Escola Mare de Déu de Núria volem evitar que el nostre alumnat tan sols en sàpiga la gramàtica. El projecte Thinkin’ neix de la necessitat de proveir el nostre alumnat de les millors eines per al seu futur. La nostra fita és que els infants i joves coneguin la llengua anglesa, en gaudeixin de l’aprenentatge i vegin que és habitual en l’entorn social.

Els objectius que s’estableixen en aquesta etapa són els següents:

 • Ser capaç de comprendre frases i expressions d’ús freqüent en àmbits familiars com informació sobre un mateix i la seva família, llocs d’interès, ocupacions,...
 • Ser capaç de comunicar-se per a desenvolupar tasques simples i quotidianes que requereixin intercanvis senzills i directes.
 • Descriure de forma senzilla aspectes del passat i del seu entorn, així com qüestions relacionades amb les seves necessitats.

Llengua Alemanya

L’alemany també té una gran presència a la nostra escola. Ho tenim clar: el fet de conèixer llengües estrangeres ens obre moltes possibilitats de futur. L’alemany és, després de l’anglès, la llengua més utilitzada a la xarxa i al món científic. De cicle superior de Primària a 3r d’ESO, els nostres alumnes estudien alemany. Més enllà de 3r d’ESO, aquells estudiants que ho desitgin poden continuar amb l’estudi d’aquest idioma.

Objectiu principal

Proporcionar a l’alumnat unes bases perquè es puguin expressar en aquesta llengua en diferents situacions de la vida quotidiana i que adquireixi els nivells A1 i A2 del Marc Comú Europeu de Referència.

Objectius generals
 • Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l´ús de l´idioma en l'exercici d´activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d´interès personal.
 • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Educació emocional

A l’escola ens centrem molt en el treball de les emocions des de les etapes més inicials. Treballar la intel·ligència emocional aporta molts beneficis tant en l’àmbit individual com en el del grup classe.

Aprendre a identificar les emocions i comprendre-les, saber-les controlar i expressar ens ajuda a l’autoconeixement i, per tant, afavoreix les habilitats socials i millora la nostra autoestima.

Filosofia 3/18

Per això posem en pràctica el projecte FILOSOFIA 3/18, un currículum complet i sistemàtic que permet filosofar dels 3 als 18 anys. Així, s’obre un espai per a la reflexió, el sentit crític i la capacitat d’aplicar la raó, que acompanyen a tot l’alumnat des del principi. Els més petits treballen fonamentalment a partir de jocs i contes, i a totes les etapes educatives el projecte es desenvolupa per mitjà de lectures i diàlegs filosòfics.

Espai digital a Primària

L’Escola Mare de Déu de Núria ofereix mitjançant la robòtica la possibilitat que el seu alumnat de l’etapa d’infantil i 1r i 2n de primària explori d’una manera divertida i atractiva les habilitats socials, de comunicació, de treball en equip i d’aprenentatges tècnics aplicats a la vida quotidiana.

BEE BOTS: per als més petits
 • Què són els BEE BOTS?
  Unes abelles robot que mitjançant programacions d’itineraris senzills fan que els infants aconsegueixin estructurar el seu pensament, analitzar i aprendre mitjançant l’assaig-error d’una manera molt vivencial. Aquesta eina és importantíssima per al treball espacial, per millorar l’orientació de l’alumnat i per a començar el treball cooperatiu. A més, ajuda a assimilar altres conceptes en àrees com les llengües, les matemàtiques o la plàstica.
 • Què fem amb els BEE BOTS?
  En cada sessió es treballa una àrea diferent, des de les matemàtiques fins a la lectoescriptura. Els nens i nenes programen el robot utilitzant els botons de la part superior per seqüenciar els seus moviments. A més, en petits grups, han de plantejar les seves hipòtesis i experimentar amb el robot.
 • Què aconseguim amb aquest projecte?
  Els nens i nenes que aprenen a programar demostren més capacitat d’atenció, més autonomia i un major plaer pel descobriment de nous conceptes, i també desenvolupen habilitats cognitives i sòcio-emocionals.

Espai d’esbarjo

El pati és un espai ideal per a l’estimulació de la capacitat de jugar i per al desenvolupament dels infants. 
És en aquesta estona quan els nens i nenes poden desenvolupar habilitats importants com aprendre de forma autònoma a organitzar-se, relacionar-se amb els companys i companyes, jugar en equip, prendre decisions, resoldre conflictes...

Espais del projecte

Hem creat espais diferenciats, perquè cada alumne/a se senti còmode fent l’activitat que més li agradi i sense que altres activitats envaeixin el seu espai.

 • Espai de jocs tradicionals: per saltar a corda, jugar amb gomes...
 • Espai de conversa: zona amb taules i bancs per poder seure i gaudir d’una xerrada amb els companys i companyes, jugar a jocs de taula, dibuixar...
 • Bibliopati: espai per gaudir de la lectura en un ambient tranquil i relaxat.
 • Espai mural: per expressar-se lliurement i ser creatiu gràcies a una paret de pissarra

Tots som científics

El vessant científic també és molt important en l’aprenentatge dels infants i dels joves, atès que la ciència es troba en la superfície i en el fons de molts aspectes del nostre entorn. L’escola ofereix un projecte de pràctiques d’índole científica. L’objectiu? Apropar aquest àmbit a tot l’alumnat de l’escola.

Uns veritables científics

Volem que els nostres alumnes esdevinguin uns veritables científics i per aquest motiu hem dissenyat un projecte que permet la interacció entre cursos. Els alumnes d’ESO són els encarregats de preparar uns experiments per divulgar la ciència als alumnes d’Infantil i Primària. L’aprenentatge, d’aquesta manera, és doble: els alumnes més petits aprenen moltes coses participant activament de l’experiment i els més grans aprenen preparant-lo i mostrant-lo.

L'alumnat, l'autèntic protagonista

Un dels punts forts del projecte és que l’aprenentatge recau totalment en els alumnes mateixos. D’una banda, els alumnes d’ESO aprenen ciència fent ciència perquè es promou la capacitat de recerca d’informació, perquè després es posen en pràctica els coneixements científics provant i preparant els experiments, i, finalment, perquè es treballa la capacitat de divulgació i explicació dels resultats. De l’altra, els alumnes de primària aprenen també ciència ―en aquest cas des d’un vessant pràctic i motivador― per mitjà del joc i la manipulació, fet que els estimula la curiositat i la capacitat d’exploració. Per tot això, amb aquest projecte ens separem de la concepció tradicional de l’ensenyament de les ciències i capgirem els rols a l’aula: l’alumnat és un actor del procés, mentre que el professorat és únicament un guia del seu aprenentatge.

Treball per projectes a medi

L’àrea de coneixement del medi natural i social es treballa a partir de la metodologia de treball per projectes a tots els cursos d’educació primària.
El treball per projectes permet que els alumnes potenciïn les seves capacitats individuals i desenvolupin habilitats per ser competents i resoldre els reptes que se li plantegin.

Aquesta metodologia possibilita desenvolupar els objectius següents:

 • Estimular els nens i nenes a ser responsables amb el seu aprenentatge.
 • Motivar els i les alumnes perquè siguin col·laboradors i participatius.
 • Afavorir el diàleg i la comunicació a l’aula.
 • Contribuir que els nens i nenes siguin autònoms.
 • Aprendre mitjançant el descobriment.
 • Fomentar la cooperació.
 • Treballar la resolució de problemes.
 • Iniciar els alumnes en els mètodes d’investigació.

Escacs a l'escola

Amb el projecte Escacs a l’escola volem promoure els escacs com a eina educativa en horari lectiu. I és que amb els escacs l’alumnat observa, pensa i juga, perquè inicialment aprenem a observar, després a pensar (què volem fer, què podem fer i com ho podem fer) i, finalment, a jugar.

Observo, penso, jugo! 

Jugar és important i essencial per a l’infant, i els escacs són una bona manera de plantejar el joc en l’àmbit educatiu. Amb els escacs potenciem el desenvolupament de les estructures cognitives, el raonament i el pensament logicomatemàtic, les habilitats lingüístiques i els hàbits de conducta.

Objectius
 • Fomentem la memòria visual.
 • Aprenem a resoldre els propis problemes i a prendre decisions.
 • Treballem conceptes matemàtics com les operacions amb el valor de les peces, el càlcul mental, els eixos de coordenades i simetries...
 • Potenciem aspectes com l’atenció, la concentració, la lateralitat o l’orientació especial.
 • Vetllem per un clima positiu entre l’alumnat.

Hola, diari

En el projecte Hola, diari, que es fa de 1r a 6è de primària, hi treballem les emocions, el coneixement de la persona i el creixement personal. L’alumnat plasma escrivint o dibuixant, o totes dues coses alhora, en un diari les seves vivències a l’escola, els seus sentiments, les seves reaccions, les seves valoracions personals.

Treballem les emocions

Es tracta d’un projecte per treballar les emocions i perquè els nens i nenes s’expressin internament. D’alguna manera connecta amb el projecte de Filosofia 3/18, perquè el diari els permetrà fer reflexions sobre la seva experiència a l’escola. Omplir un diari és un exercici de diàleg interior.

Objectius
 • Ajudar els nens i nenes a reflexionar i a expressar les seves vivències.
 • Treballar les emocions per oferir eines necessàries per controlar els sentiments i l’autocontrol.
 • Aprendre a manifestar allò que senten en cada moment i saber gestionar-ho.