Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

emdn@emdn.cat

Projecte escolar

Avui la teva il·lusió, demà el teu futur

A la nostra escola tothom és protagonista. Per aquest motiu el nostre projecte té en compte totes les persones que la integren. Pensem en present per projectar-nos cap al futur.

Projecte pedagògic

Alumnat

 • Observador: per conèixer el món i el que hi passa.
 • Creatiu: per aportar solucions als reptes.
 • Autònom: per ser capaç d’autogestinar-se.
 • Cooperatiu: per saber treballar en equip i respectar la diversitat.
 • Internacional: per dominar diferents llengües.
 • Crític: per formar pensaments i pensar per si mateix.
 • Innovador: per utilitzar les eines digitals més avançades.

Famílies

 • Participatives: perquè estan disposades a participar en les acitivitats.
 • Implicades: perquè s’interessen per l’educació dels seus fills i filles.
 • Informades: perquè l’escola disposa de diverses vies de comunicació.
 • Col·laboradores: perquè ens permeten millorar el projecte educatiu.
 • Engrescades: perquè els motiven els projectes que desenvolupem.

Professorat

 • Apassionat: per motivar l’alumnat i que gaudeixi de les matèries.
 • Decidit: per apostar pels nous plantejaments educatius.
 • Imaginatiu: per tenir un alumnat creatiu.
 • Avançat: per ser destre en les eines digitals i els idiomes.
 • Comunicatiu: per teixir una bona relació amb l’alumnat.
 • Implicat: per acompanyar l’alumnat en l’aprenentatge.
 • Motivador: per engrescar l’alumnat en les activitats.

Escola

 • Innovadora: perquè iniciem nous projectes d’aprenentatge.
 • Digital: perquè eduquem per dominar les competències digitals.
 • Flexible: perquè personalitzem l’aprenentatge de l’alumnat.
 • Inclusiva: perquè hem dissenyat un pla d’atenció a la diversitat.
 • Humana: perquè escoltem l’alumnat i les famílies.
 • Viva: perquè fem moltes activitats i som dinàmics.
 • Sostenible: perquè volem una escola respectuosa amb el medi ambient.

Projecte educatiu SUMEM

Som una escola que somnia i es projecta cap al futur, però que alhora viu el present. Amb una atenció personalitzada i adaptant-nos al ritme d’aprenentatge de cadascú, el nostre objectiu és que l’alumnat sigui destre amb les eines digitals, utilitzi amb fluïdesa diverses llengües, domini les competències bàsiques, sàpiga gestionar les emocions i adquireixi valors i sentit crític.

Sortim diferent 

L’escola pretén ser ben diferent i dur a terme activitats atractives per a l’alumnat. En un temps en què no es poden fer tantes sortides com abans, l’escola engega el projecte “No sortim, però a l’escola ens divertim”. L’alumnat viurà experiències engrescadores a partir d’activitats diferents i dinàmiques.

Famílies protagonistes

Crear espais perquè les famílies també siguin protagonistes de les aules és molt important per a l’educació de l’alumnat. Per això l’objectiu del projecte és que les famílies participin en el dia a dia de l’escola i que alhora els infants i els joves puguin conèixer i compartir experiències enriquidores. L’escola obre les portes perquè els pares, mares, avis, àvies i altres familiars expliquin el seu ofici, la seva cultura, les iniciatives emprenedores o tinguin l’oportunitat de ser mestres per un dia.

Escola Sostenible

La nostra escola forma part de la xarxa Escoles + Sostenibles, de l’Ajuntament de Barcelona, en el Marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona, amb l’objectiu de sensibilitzar ecològicament la comunitat educativa. L’EMDN aposta per contribuir a la sostenibilitat des de l’educació, ser un agent de canvi per a la ciutat i participar en la resolució de problemes.

Som solidaris

Entenem la nostra escola com un sistema que ha d’obrir-se a la realitat que l’envolta. Estem sempre a punt per col·laborar en projectes socials i solidaris, com per exemple el Banc dels aliments, la Marató de TV3, la recollida de diners per a l’ACNUR per mitjà del Loco Festival o la campanya de donació de sang organitzada pel Banc de Sang. També col·laborem amb el barri i, per exemple, fem activitats amb les residències de gent gran: l’alumnat de primària i ESO s’intercanvia cartes molt emotives amb els avis i àvies, hi canta nadales, hi realitza tallers... La nostra comunitat educativa, doncs, no viu d’esquena a la societat ni aliena als problemes dels nostres temps. I és per aquest motiu que hem dissenyat el projecte SOM SOLIDARIS.

Objectius

L’objectiu principal del projecte és participar activament en la vida cívica i construir i practicar normes de convivència d’acord amb els valors democràtics. A més a més, es tenen en compte els següents objectius competencials:

 • Utilitzar el judici moral per triar i prendre decisions i exercir activament i responsablement els drets i deures de la ciutadania.
 • Expressar les pròpies idees i escoltar les alienes.
 • Ser capaç de posar-se en lloc de l’altre.
 • Prendre decisions en els distints nivells de la vida comunitària.
 • Valorar les diferències i reconèixer la igualtat de drets entre els diferents col·lectius.

 

     

Concursem

Una manera lúdica i engrescadora de difondre la cultura és participar en concursos que permetin desenvolupar la creativitat i millorar les competències comunicatives. És per aquest motiu que l’alumnat de l’escola participa en concursos com els següents:

 • Concurs de dibuix escolar BBVA
 • Concurs de fotografia Què és per a tu Europa?
 • Concurs de vídeos escolars Mèliés
 • Concurs per treballar la sostenibilitat Fes-ho verd
 • Concurs de relats científics
 • Concurs de Lectura en veu alta
 • Concurs per treballar la comunicació oral Jo tinc la paraula
 • Jocs Florals del districte
 • Proves Cangur de matemàtiques
 • Lliga de Debats
 • Concurs de recerca científica Recerkids...

Participar és important, però també ho és divertir-se i aprendre molt.

(Escola)² 

Es tracta d’un projecte pedagògic transversal creat fa uns cursos amb la finalitat d’obrir l’escola al barri i de potenciar-ne la integració, tot presentant una sèrie d’activitats realitzades per alumnat i professorat de l’escola i adreçades a diferents llars d’infants i centres de gent gran:

 • Intercanvi de cartes entre alumnes i avis i àvies (d’Avismon, amb la coordinació d’ÀBAC, i també de la residència Sibèlius).
 • Converses i activitats amb avis i àvies de la residència Las Acacias.
 • Representacions musicals i teatrals de l’alumnat a companys i companyes de diferents cursos, a les llars d’infants del barri i a residències de gent gran.
 • Tallers a diverses llars d’infants del barri que imparteix el professorat ((filosofia, ioga, percucos, robòtica, streetart i experiments científics).

Un enfocament educatiu diferent bé es mereix uns aprenentatges diferents.

Relacions institucionals

Des de l’escola, col•laborem amb diferents projectes culturals, solidaris, lúdics... organitzats per institucions, ja siguin del nostre país o d’altres països. L’objectiu és que els i les alumnes participin en activitats que els facin créixer com a persones i que els permetin generar una consciència ciutadana.

Avaluar per aprendre

A l’escola avaluem a partir dels conceptes PENSAR, APRENDRE i ACTUAR. Avaluem per millorar els aprenentatges i ens basem en un currículum competencial. Hem dissenyat una proposta d'avaluació global que cada professor/a adapta a la situació personal de l’alumne/a i a la seva matèria. La finalitat d’avaluar és aprendre.

Com avaluem?

 • L’avaluació és contínua i basada en l’observació del treball diari. Totes les activitats són avaluades mitjançant l’observació.
 • Fem una valoració personalitzada de l’alumnat i de l’evolució del seu aprenentatge.
 • Provoquem que l’alumne/a reflexioni sobre el procés d’aprenentatge a partir de preguntes orals o de rúbriques.
 • A l’inici de cada contingut nou, es realitza una valoració inicial sobre els coneixements previs.
 • Utilitzem dos colors per avaluar els textos: el verd per destacar positivament el que s’ha fet bé, el vermell per indicar el que no és correcte o es pot millorar.
 • En les valoracions de les tasques i activitats prioritzem els comentaris positius.

Programació multinivell

La Programació multinivell consisteix a programar uns objectius diversificats depenent de l’alumne o alumna. S’aplica des de 1r de primària fins a 2n de batxillerat en les assignatures de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques. Cal conèixer l’alumnat, les seves necessitats i interessos per tal de poder oferir estratègies d’ensenyament que puguin satisfer les seves necessitats i així oferir la possibilitat de desenvolupar el seu potencial.

Això implica un procés d’aprenentatge més qualitatiu que quantitatiu, que parteix dels coneixements i experiències prèvies de l’alumne/a i posa l’èmfasi en tot el seu procés d’aprenentatge, no només en el final. Tot plegat està posat al servei d’un aprenentatge significatiu que presenta els següents avantatges:

 • Promou la inclusió
 • S’adapta als diversos ritmes d’aprenentatge.
 • Permet a l’alumne/a ser el protagonista del seu propi aprenentatge.
 • Promou l’autonomia de l’alumne/a.
 • Permet combinar diverses metodologies.
 • Afavoreix que l’alumnat amb necessitats educatives específiques tingui el sentiment de pertinença al grup.
 • Incrementa l’autonomia personal, la independència i l’autocontrol.
 • Recompensa l’esforç personal.
 • Fomenta i desenvolupa capacitats creatives i crítiques.
 • L’avaluació es basa en el nivell d’habilitat de l’alumnat.